De Arbeidsomstandighedenwet stelt in Nederland dat alle werkgevers wettelijk verplicht zijn om een basiscontract af te sluiten. Het betreft hier een overeenkomst die wordt afgesloten tussen enerzijds de werkgever en anderzijds de arbodienstverlener. De vraag die veel mensen zich echter stellen is wat een arbodienst Rotterdam nu precies doet. Wat is de functie van deze dienst en welke meerwaarde biedt ze precies voor werknemers en werkgevers? Je komt er alles over te weten wanneer je, je verdiept in de onderstaande informatie.

             Wat doet een arbodienst Rotterdam precies?

De belangrijkste functie van de arbodienst is om ondersteuning te bieden voor zowel werkgevers als werknemers. Dit in het bijzonder voor wat het opstellen van het arbeidsomstandighedenbeleid en het verzuimbeleid betreft. De arbodienst kan daarvoor een beroep doen op vier kerndeskundigen waarover ze beschikt. Het gaat hierbij om:

  • Een bedrijfsarts;
  • Een arbeidshygiënist;
  • Een veiligheidsdeskundige;
  • Een arbeids- en organisatiedeskundige;

Deze verschillende deskundigen moeten er samen voor zorgen dat de belangrijkste taken van de arbodienst Rotterdam op zo optimaal mogelijke wijze kunnen uitgevoerd. Is het voor jou nu nog niet meteen duidelijk wat deze kerntaken precies zijn? Dat zijn de volgende:

  1. Verzuimbegeleiding;
  2. Het beperken van de risico’s op ziekteverzuim;
  3. Het voorkomen van verzuim;

Bijzonder veel werkgevers worden geconfronteerd met ziekteverzuim en hebben er geen idee van hoe ze dat nu precies het beste kunnen aanpakken. Toch kost het hun steevast handenvol met geld. Door even contact op te nemen met de arbodienst kan het voor jou meteen duidelijk worden welke handelingen je nu precies kan uitvoeren om dat verzuim tegen te gaan.

             Hoe verzuim voorkomen?

Eén van de belangrijkste taken van de arbodienst Rotterdam bestaat er in om verzuim te voorkomen. Het spreekt namelijk voor zich dat voorkomen altijd beter is dan genezen. De arbodienst is dan ook altijd beschikbaar op het ogenblik dat je maatregelen wenst te nemen ter voorkoming van verzuim. Dit is zelfs een zeer belangrijk onderdeel van het wettelijk verplichte basiscontract. In dat contract zijn verschillende belangrijke bepalingen opgenomen. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

  • Toegang voor de werknemers tot de bedrijfsarts;
  • Het afstemmen door de bedrijfsarts samen met de preventiemedewerker;
  • Toegang tot alle werkplaatsen door de bedrijfsarts;

Daarbij geldt dat alle werknemers het recht hebben op het uitoefenen van een zogenaamd Preventief Medisch Onderzoek, beter bekend onder de afgekorte naam ‘PMO’. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn, een arbodienst Rotterdam kan er in de praktijk zeker en vast mee voor zorgen dat verzuim zoveel als mogelijk is kan worden voorkomen.

             Wat met verzuimbegeleiding?

Er kan worden vastgesteld dat de arbodienst Rotterdam in het bijzonder bekend staat omwille van de zogenaamde verzuimbegeleiding. Voor het begeleiden van ziekte werknemers geldt immers dat het verplicht is om je te laten bijstaan door een bedrijfsarts. De Wet Verbetering Poortwachter stelt namelijk duidelijk dat er binnen de periode van zes weken een Probleemanalyse en advies dient te worden opgesteld door de bedrijfsarts. Hiermee is zowel voor jou als werkgever als voor de werknemer mogelijk om een concreet Plan van Aanpak voor re-integratie te realiseren.